Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Regulamin serwisu internetowego

autobook.com.pl

 

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem autobook.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego, a także sposoby realizacji usługi, płatności, praw i obowiązków Klienta i Usługodawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Mirosław Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTOBOOK KAMIŃSKI MIROSŁAW wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jankowy 83A, 63-604 Baranów NIP: 6191491152, REGON: 251019870, zwany dalej Usługodawcą.
 3. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

Spis treści

 

 

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych – Usługodawca.
 2. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Usługodawcą.
 4. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 5. Formularz dodania ogłoszenia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający dodanie ogłoszenia.
 6. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 7. Klient:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Usługodawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o umieszczonych przez Niego ogłoszeniach w serwisie.
 4. Zakup punktów – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta pakiety punktów do zakupu.
 5. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 8. Usługodawca – Mirosław Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTOBOOK KAMIŃSKI MIROSŁAW wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jankowy 83A, 63-604 Baranów NIP: 6191491152, REGON: 251019870.
 9. Serwis internetowy– strona internetowa dostępna pod domeną autobook.com.pl za której pośrednictwem Usługodawca świadczy usługi ogłoszeniowe.
 10. Usługa – dostępne w serwisie internetowym usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 11. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży usługi zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży punktów.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Usługodawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców w tym Przedsiębiorców indywidualnych korzystających ze serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Usługodawcy.
 6. Poprzez założenie konta, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia lub zamieszczenia ogłoszenia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 7. Zakupu punktów lub dodania ogłoszenia może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie informacje zawarte w serwisie internetowym Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu.
 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 11. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 12. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze serwisu internetowego to:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

 1. Usługodawca umożliwia następujące formy kontaktu:

za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 1. W celu przeglądania zawartości serwisu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.
 2. Dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisu internetowego jest dobrowolne.
 3. W celu prawidłowego korzystania z konta, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 4. Ceny punktów pozwalających na promowanie ogłoszeń są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 6. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 7. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz dodawania ogłoszenia. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Usługodawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji zakupu punktów, który opisany jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 10. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 12. Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4 Zakładanie konta w serwisie

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę widoczną na górze strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w serwisie internetowym: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasła.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do dodawania ogłoszenia w serwisie podczas wypełniania formularza.
 3. Rejestracja konta Klienta w serwisie jest nieodpłatna.
 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres email potwierdzenie dokonania rejestracji przez Usługodawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych w profilu, przeglądania ogłoszeń, dostępu do Pakietów Punktowych.
 7. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać imię, prawidłowy adres poczty elektronicznej, wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij”.

§ 6 Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Usługa elektroniczna „dodaj ogłoszenie” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Do dodania ogłoszenia dochodzi poprzez wypełnienie formularza.
 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta ogłoszenia, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą dodania ogłoszenia i przesłania Usługodawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego publikację ogłoszenia.
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w ogłoszeniu.
 6. Klient zamieszczający ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w ogłoszeniu.

§ 7 Pakiety punktów

 1. Klient zamieszczający ogłoszenie w serwisie ma możliwość zakupu punktów które pozwalają na promocję ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.
 2. Zakupione pakiety punktów nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez okres 12 miesięcy.
 3. Zakupu punktów można dokonać wchodząc w zakładkę „Pakiety punktowe” znajdującą się na koncie Klienta po zalogowaniu do serwisu.
 4. Płatności za pakiety punktów można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego.
 5. Punkty zostaną dodane do konta po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Ceny pakietów punktów zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto.
 7. Usługodawca dokumentuje sprzedaż na życzenie Klienta fakturą VAT, która jest przesyłana na adres email Klienta.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

§ 9 Dane osobowe w serwisie internetowym

 1. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Usługodawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Usługodawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz dodawania ogłoszenia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 r.